ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น.

                                              

วาระก่อนการประชุม

พิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีประจำเดือน

   1.รางวัลคนดี อุบลคนดีศรีระบาด เขตตรวจราชการ 11, 13   รอผลระดับประเทศ
     ได้แก่ นางใบศรี อุทธสิงห์ ผอ.รพ.สต.หัวทุ่ง

   2.โรงเรียนระดับเพชร     ได้แก่ โรงเรียนธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร)

   3.รางวัลการดำเนินงานการเงินการคลังดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2555
     ได้แก่ รพ.สต. กุดตากล้า   และ   รพ.สต. ดงยาง

 
  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

   ๑.นโยบายรัฐมนตรี Click เพื่อดูรายละเอียด  

   ๒.
โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรีและเด็กแบบองค์รวม (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

       -ด้วยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสตรีละเด็กแบบองค์รวมตามยุทธศาสตร์ชาติด้านปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผน โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


   ๓.การตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

        - ด้วย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะตรวจเยี่ยมอำเภอและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมต้อนรับและรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

      ๔.กฐินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  Click เพื่อดูรายละเอียด

   ๕.กฐินสามัคคีอำเภอเขื่องใน ประจำปี 2555 (วัฒนธรรมอำเภอ)

       - ทอดถวาย ณ วัดป่านาเหล่า บ้านกอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกอก โดยมีกำหนดการดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น.
      - อำเภอขอเชิญชวนพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีอำเภอ
โดยจะเริ่มตั้งขบวนแห่ในเวลา 14.00 น. ณ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเขื่องในและเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนด
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.39 น.
      - ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอ ณ วัดป่านาเหล่า บ้านกอก ตำบลบ้านกอก โดยผู้มี
จิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองกฐินสามัคคีอำเภอเขื่องในในครั้งนี้ รวบรวมส่งให้เสมียนตราอำเภอเขื่องใน ภายในวันศุกร์ที่ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

   ๖.กฐินพระราชทานวัดยางน้อย (วัฒนธรรมอำเภอ)

      - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์อัญเชิญมาทอดถวาย ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.
      - จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมต้อนรับกฐินพระราชทานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
   


   
: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๕  Click เพื่อดูรายละเอียด  /   รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕
๓.๑

สรุปการเงินการคลังปีงบประมาณ 2555  Click เพื่อดูรายละเอียด

๓.๒

งานตามนโยบาย

๓.๒.๑ นโยบายรัฐมนตรี

๓.๒.๒ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

๓.๒.๓ ภารกิจตามกลุ่มวัย

๓.๒.๔ ผู้ป่วยเรื้อรัง

๓.๒.๕ โครงการตามพระราชดำริ

๓.๒.๖ PMQA

๓.๒.๗ การซื้อจัดจ้าง
   
: เรื่องจากกลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

๔.๑ กลุ่มงานบริหาร
๑.
ผช.ชนะ หอมจันทร์

โครงสร้างฝ่าย click ดูรายละเอียด

๒.
นายทวีศักดิ์ จันทร์หอม

๑. การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ตามหนังสือ สสจ.อบ. ด่วนที่สุด ที่อบ 0027.001/ว5249 ลว. 12 กค.55 ให้ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เพื่อชดเชยแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ปีงบฯ 55 ทั้ง 2 รอบ (รอบ 1: 1 ตค.54 - 31 มีค.55 รอบที่ 2: 1 เมย.55 - 30 กย.55) และส่งแบบสรุปให้ สสอ.ลงนามประเมิน 1 ชุด/ คน

๑.๒ในกรณีผ่านการประเมินให้จัดทำสัญญาจ้าง ทำคำสั่งจ้าง ๑.๓ การปรับอัตราเงินเดือนให้ใช้ตารางค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามตารางค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามหนังสือที่ อบ 0027.001/ว5249 ลว. 12 กค.55 click ดูรายละเอียด

๓.

การพัสดุ
- การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านการพัสดุ) มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งการมอบอำนาจเดิม โดยให้ใช้คำสั่งที่ 1997/2555 ลว 24 ตค.55 โดยในระดับอำเภอ มอบอำนาจให้นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนด้านการพัสดุ ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000,000 บาท ดังนั้นขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

๑. เอกสารการจัดซื้อจ้างทุกฉบับ(กรณีก่อหนี้ผูกพัน) จะต้องเสนอนายอำเภอ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง จนถึงกระบวนการตรวจรับ และรายงานการตรวจรับพัสดุ (นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง)

๒. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงให้ใช้คำสั่งมอบอำนาจปลัดกสธ.เดิม (2692/2553 ลว. 22 ตค.53) click ดูรายละเอียด๔.๒ งานการเงินการคลัง
๑.
นส.สุภาวดี จันทร์เพ็ชร

แจ้งเตรียมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินบันทึกบัญชี(งบทดลอง) ปี งบประมาณ 2556 และปิดงบทดลองวันที่ 14 พ.ย. 2555

๒.

แจ้งแนวทางการเงินการคลังปี 2556๔.๓ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑.
สุรศักดิ์ สุขสาย

KPI ปีงบประมาณ 2556 click ดูรายละเอียด
กลุ่มเป้าหมายที่ส่งจังหวัด click ดู

๒.

งานพัฒนาวิชาการ เป้าหมาย งานวิจัย หรือ R2R รพ.สต. ละ 1 เรื่อง
ขอให้ส่งหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย click ดูรายละเอียด ภายในวันที่ 30 พ.ย.55 Click แหล่งทุนวิจัย

๓.
แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๕๖
Click เพื่อดูรายละเอียด 
๔.
แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ Click เพื่อดูรายละเอียด
๔.๑ เหล่าเสือโก้ก ModelClick เพื่อดูรายละเอียด
๔.
กำชับการส่งรายงานเดือน
- การส่งรายงานเดือนขอให้ส่งภายในกำหนดเวลาของทุกเดือน เนื่องจากมีผลต่อการคิดคะแนน ของ สสจ.อบ.
๔.
# แนวทางการจัดสรรเงินคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2556


๔.๔ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.

สรุปผลงานผ่านการลงข้อมูล 21 แฟ้มปีงบประมาณ 2555
Click ดูรายละเอียด


๒.
นายวชิระ เลือดหนองหาร

แนวทางการคีย์ข้อมูล JHCIS เพื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
Click ดูรายละเอียด


๓.

การกรอกข้อมูลการประชุม/อบรมงานวิชาการส่วนบุคคลผ่าน WEB SITE สสจ.
Click เข้าสู่ระบบ  /   (คู่มือการลงข้อมูล)

๔.

รายงาน 21 file
ตัดยอดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ก่อน ถึงวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่จะส่ง
ส่งข้อมูล ให้ สสอ.ทุกวันศุกร์ไม่เกิน 12.00 น.

๕.

Website สำรอง สสอ.เขื่องใน www.ssokn.go.th๔.๕ กลุ่มงานควบคุมโรค
๑.
นางรัชวรรณ เจริญชัย

รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ Click เพื่อดูรายละเอียด

๒.

สรุปผลการดำเนินงานวัณโรคเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕
- นำเสนอผลการดำเนินงานวัณโรคเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ Click เพื่อดูรายละเอียด
- ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานวัณโรคเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ Click เพื่อดูรายละเอียด

๓.

ผลการสำรวจ HI / CI

 

๔.๖ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑.
เกตุศิรินทร์ ฉิมพลี

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพเดือนกันยายน ๒๕๕๕
ข้อมูล สปสช.ร้อยละ ๙๙.๙๔ (คลิกที่นี่) ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ ๙๙.๙๙  (คลิกที่นี่)

ข้อมูลสิทธิ อสม./ผู้นำชุมชน/ทหารผ่านศึก (รายละเอียด ข้อมูลสิทธิ)

๕.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี     จัดประชุมชี้แจงการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ให้กับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลแห่งละ ๓ คน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แห่งละ ๒ คน และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมลายทอง (Click เพื่อดูรายละเอียด)

๖.

การจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพของหน่วยบริการรับส่งต่อปี ๒๕๕๕
(สรุปผลการประเมิน MRA_๕๕ คลิกที่นี่)
(งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพฯ คลิกที่นี่)
(วิเคราะห์การได้รับการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพฯ คลิกที่นี่)
(แนวทางการพัฒนา MRA ของหน่วยบริการ คลิกที่นี่)


๔.๗ กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑.

งานสาธารณสุขมูลฐาน
๑.๑ การประกวด อสม. ดีเด่น ประจำปี 2555 (Click เพื่อดู รายละเอียดเกณฑ์คัดเลือก)
๑.๒ การทำบัตร อสม. (Click เพื่อดู รหัส อำเภอ งาน อสม.)
๑.๓ การเตรียมพร้อมเพื่อดำเนินงาน นักสุขภาพครอบครัว ( นสค.) .. (Click เพื่อดูรายละเอียด) และ Click เพื่อดู Powerpoint บรรยาย อ.สุวิทย์)
๑.๔ ขอขอบคุณสำหรับซองกฐิน อสม. ยอดที่นำส่ง จังหวัด 21,590 บาท

 

๔.๘ กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
๑.

ข้อมูลการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2556
(รายละเอียด กลุ่มเป้าหมายตรวจสุขภาพ ปี 56)

๒.

การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Click ดูรายละเอียด  /   (รายละเอียด แนวทาง ปี 56)

 

๔.๙ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑.
นางจีระนันท์ คำแฝง

งานอนามัยแม่และเด็ก
๑.๑ การดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว เป้าหมายการดำเนินงาน ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๑๗ ตำบล ๒๘ รพ.สต. ๑๗๐ หมู่บ้าน
   (คลิกที่นี่)


๑.๒ โครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรีและเด็กแบบองค์รวม
๒.

งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ติดตามการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการลดอ้วน สร้างบุญ (๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

- ขอให้ส่งรายงานตามเอกสารหมายเลข ๒
- ส่งรายชื่อวัดเพื่อเข้าร่วม โครงการ ลด หวาน มัน เค็ม โซนละ ๑ แห่ง (สนับสนุนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจากกิจกรรมลดอ้วนสร้างบุญ)

๓.

งานอนามัยโรงเรียน

- ขรับเงินสนับสนุน โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับเพชร ๑๐,๐๐๐ บาท (ธาตุน้อย)
- รับเงินสนับสนุน โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับทอง จำนวน ๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
(นาโพธิ์ /ชาติ/ไทยโพนทราย/เก่าขาม /นันตาศึกษา คณะกรรมการรับเบี้ยเลี้ยงในการออกประเมินโรงเรียน วันนี้


๔.๑๐ กลุ่มงานการแพทย์และสุขภาพจิต
นางปัทมา กมลฤกษ์

การฆ่าตัวตายปีงบประมาณ 2555
    เขต รพ.สต.แขม 2 ราย  บ้าน เสียม
     เขต รพ.สต.กลางใหญ่ 1 ราย  บ้านกลางน้อย
     เขต รพ.สต.หนองโน 1 ราย  บ้านหนองดูน
     เขต รพ.สต.ธาตุน้อย 1 ราย  บ้านธาตุน้อย
     เขต รพ.สต.ชีทวน 2 ราย  บ้านชีทวน ม.2
     เขต รพ.สต.หัวดอน 1 ราย  บ้านท่าวารี
     เขต รพ.สต.ส้มป่อย 1 ราย  บ้านค้อทอง
     เขต รพ.สต.ท่าไห 1 ราย  บ้านท่าไห ม.6

สถานการณ์การฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2556   มี 2 ราย

๒.

โรงพยาบาลเขื่องในจะจัดประชุม งานศูนย์พึ่งได้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายการดำเนินงาน และวางระบบการดำเนินงานระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาล ประจำรพ.สต.ละ ๑ คน หรือตัวแทน รวม ๓๑ คน จนท.จากอบต./เทศบาล รวม ๒๐ คน ครูโรงเรียนมัธยม/โรงเรียนขยายโอกาส ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเขื่องใน วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.

กิจกรรมโครงการพลังชุมชนมุ่งสู่หมู่บ้านงานบุญ/งานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๕

๑. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องในได้จัดทำไวนิลให้พื้นที่ จำนวน ๓ แผ่น ประกอบด้วย งานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอออล์ จำนวน ๑ แผ่น งานบุญปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ แผ่น เพื่อให้เจ้าของงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการติดประชาสัมพันธ์ในงาน

๒. แฟ้มเอกสารประจำหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วรับกลับได้เลย รายงานจะเริ่มเก็บ วันที่ ๒๕ พ.ย ๒๕๕๕ ต่อไปทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน๔.๑๑ ฝ่ายอาชีวอนามัย

๑.

๑. จังหวัดร่วมกับอำเภอจะลงพื้นที่ตรวจสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการ โดยงบประมาณจากจังหวัดอำเภอเขื่องในมีเป้าหมายอยู่ ๓ แห่งคือ ๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวารีเทพ พนักงานจำนวน ๗๗ คน เขตพื้นที่ รพ.สต.ยางน้อย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๒. บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.แขม

๓. โรงสีข้าวอุบลแสงเจริญรุ่งเรือง จำนวน ๒๐ คน วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ผักแว่น โดยมีขั้นตอนการบริการดังนี้        
๑.ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการบริการ
       ๒.ลงทะเบียน รับบัตรคิว
       ๓.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI วัดรอบเอว วัดความดัน
       ๔.ตรวจสุขภาพทั่วไป
       ๕.จุดสัมภาษณ์
          -ข้อมูลสุขภาพ
          -ข้อมูลสุขภาพตามความเสี่ยง
          -ประเมินความเครียด
       ๖.ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ปอด ตา หู
       ๗.เยี่ยมชมโรงงาน
       ๘.ให้ความรู้ สรุป นัดส่งผลการตรวจสุขภาพ๔.๑๒ ฝ่ายทันตสาธารณสุขชุมชน
๑.
<IMG SRC=

จะมีการประชุมทีมงานทันตสาธารณสุข ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป เพื่อทบทวนมาตรฐานการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานประจำปี๔.๑๓ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
๑.
เถลิงศักดิ์ พลทรัพย์ศิริ

กลุ่มงานคุ้มครองฯ จะจัดการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านยา และสถานพยาบาลทุกประเภท จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕ สัญจร (คลิกที่นี่)

เร่งดำเนินการตรวจสถานพยาบาล และส่งผลตรวจภายใน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๕


๔.๑๔ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
๑.
ไม่มีวาระประชุม

 

๔.๑๕ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
๑.
ดร.เจริญชัย คำแฝง

สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ PMQA เดือนตุลาคม ๒๕๕๕

๒.

ติดตามแบบสำรวจการอบรมเจ้าหน้าที่ (Dev Phoubon)

๓.

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางสาธารณสุขเป็นตัวอย่างที่ดี ในการสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกำหนด วันชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
(คลิกที่นี่)

๔.

เรื่องวารสาร

๕.

หนังสือขออนุญาตไปราชการ๔.๑๖ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
๑.
นส.ดวงชีวัน สมพงษ์

แนวทางการปฏิบัติการให้บริการแพทย์แผนไทย

๑. มาตรฐานการบริการ ด้านการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

๒. การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด แพทย์ผู้ให้บริการ
    - ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทผดุงครรภ์ไทย (พท.ผ.) หรือ ประเภท การนวดไทย (พท.น.)
    - ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ๓. แนวทางการให้บริการ

กรณีคลอดปกติ
    - เริ่มให้บริการได้หลังคลอด 2-7 วัน

กรณีคลอดด้วยการผ่าตัด (รวมกรณีผ่าตัดทำหมันหลังคลอด)
    - เริ่มรับบริการได้หลังผ่าตัดเกิน 1 เดือน เพื่อให้แผลบริเวณหน้าท้องทั้งภายในและ ภายนอกติดดีก่อน
     ทั้งนี้ กรณีแม่คลอดปกติและคลอดด้วยการผ่าตัด ต้องให้บริการครบภายในเวลา 3 เดือน หลังคลอดเท่านั้น ถ้าเลยกำหนดเวลาดังกล่าวไม่สามารถเบิกค่าบริการจากกองทุนแพทย์แผนไทย
๔. การบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับค่าบริการแพทย์แผนไทย
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย
    ๑. นักการแพทย์แผนไทย
    ๒. ผู้บันทึกข้อมูล (โดยพิจารณาตามความเหมาะสม)
    ๓. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

๒.

คู่มือการดำเนินงานแพทย์แผนไทย  Click เพื่อดูรายละเอียด

   
: เรื่องอื่นๆ
    : วาระการประชุมหัวส่วนราชการอำเภอเขื่องใน Click เพื่อดูรายละเอียด